Qophii “Cedar Riverside” Carraa Hojii Argamsiisuu fi Tajaajjilaa Leenjjii Bitootessaa 31, 2015 

Bulchiisa Magaalaa “Minneapolis” fi “Hennepin County” Qophaa’ee irraatti namoon 300 oli ta’aan akka irraatti argamani hubatamee jiraa.   Kibxataa Bitootesaa 31, 2015 sa’atii  10 WD-3WB qophiin deemsiifamee kun  Carraa Hojii naannoo kana jiru, Leenjii garaa garaa tolaan (bilaashaan) karaa bulchiisaa Magaalaa Minneapolis, Countiilee, Stataa  Minnesootaa fii qaamotii biroon kanneen ni jiraa jedhaamee yaadamee guraa uumataan ga’uuf akka ta’ee hubachuun danda’aamee jiraa.  Ganam saattii 10n yeroo ulaan saaqamee irraa eegalee namooni 150 ol taa’aan  qophii eenymaa isaani fi muuxannoo hojii isaani ibsuu (resume) karaa danddii interneetaa (internet) hirmaatooni akka qooda  fudhatani hubatame.     Jaarmiyaalee hojii ni qabuu jedhaman bakka kanaatti argaman keesaa: Hyatt Regency; Seward co-op; Bulchiisa Magalaa Minneapolis Dhimma hojetaa qacaruu (HR)’ kkf keesatti aragamu. Akkasumasii jarmiyaaleen Leenjjii ogumaa adaaddaaf nama qopheesuu jedhaman kessa kanneen akka MCTC, PPL, HHH Job Corp jedhaman yeroo dhihoo keesatti leenjjii garaa garaa akka qabatanii namootaa bakka kanatti argamaniif ibsaani jiruu. Leenjilee hojii nama argamsiisuu mala jedhame keesaasi kanneen akka Bankii (Bank), Tajaajjilaa Maamiltootaa (customer service), “Medical Office support”, Nursing, IT akka ta’ee hubatamee jira. Walumaa galatti caraan hojii yeroo amma kana banaadhaa jedhamn 1,000 fi akkasumas leemjiin tolaa (bilaashaa) 22 oli ta’aan akka jiraa ibsamee jiraa.     Akkuma duraan ibsamee qopjiin kuni kani inni utubamee bulchiisaa Magaalaa Minneapolis fi  Hennepin County akka ta’ee hubachiisaa caraan akkasii kuni amma illee gara dhuma bara kanaatti  deemuuf akka jiraatuu isini hubaachiisna  Qophii kana fakaataanii fi  tajaajilaa biroo harkachuu yoo feetani Minneapolis Workforce Center  dhaquuni itti dhima bahaa isniin jenna. Teessoon isaaniis 777 E. lake St. Minneapolis fi 1200 Plymooth Ave. N  Minneapolis akka  t’ee ubadhaa.  Qaamni kuni tajaajjilaa Hojii ykn dalagaa barbaadachuu fi tajaajilaa ka biroo illee akka qabani isini hubachiifnaa.   

የቅማንት ህዝብ ትግል በኦሮሞና በሌሎችም ነጻነት ናፋቂ ህዝቦች ሊደገፍ ይገባል

ቦሩ በራቃ የቅማንት ህዝብ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ታሪካዊና ጥንታዊ ህዝብ ነው። ይህ በጎንደር ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ከኩሽ ነገድ የሚመደብ ሲሆን ከታላቁ የኣገው ህዝብ ጋር ጥብቅ የሆነ የደም፣ የቁዋንቁዋ፣ የባህልና ባጠቃላይ ጠንካራ የማንነት ትስስር ያለው ህዝብ ነው። ቅማንቶች ጥንት ከኣገው ህዝብ…

Gubaa Bitootessaa

gubaan birraa barii bariin birraa keessaa… gubaan bitooteessaa mallattoon kanniisaa dibaa malee “Mallee” qaanqee ji’a caamsaa adaa  dhagaa adeet? edada arfaasaa? cidiinsaa kudhaniin kibriinni torbaniin boba’aan bubbisaa Ibiddi sadaasaa Bifa gubee “gaarree” gubaa awwaannisaa ! dur dur jarri-durii daadarkaa dukkanaa…

Waanbaraa Wal’aansaa

Waanbaraa Wal’aansaa alaa galuun- malaan ala jiraaf- marruu… leencan loluun- hamaaf “ani-leencaa!” firruu????? ala buluu mannaa .,.? migiraan maagaraa wiixaan kabaa kabaa goodoo ofii jaaruu# ennaa kuni  ta’u% ejjeerraan jeeramee akka inni dhimmisu arrab- dubbii bareen irga ilkee’n jirreen qarriffaafi…

Riquu- Riqaa

Riquu- Riqaa adurreen kajeellaa adalli adamoo aadaa ree jiraattaa @akka huummoo adamoo kan bahee adamse kee qomoo filannoon@ qabduu adamsiisuu  silas akkaa amala keetii adamsiisi Oromoo!!!!! mukni rirmaa baataa rirmaan muka nyaataa dhadhaa mana injirree mataan abbaa hinjiree filoo filaan…