Articles View all

Shanacha Rummichaa

Waloon: Lanjoo Galchuu Ida’aa tumaa seer-gudeelchaa seerrisaa haccuuccaa heeraa seera’n qabuu shanachi rummichaa tokko shanee qubaa qeensa warra muchaa?? raafuun gannaa lafee ganni kan…

Surviving criticism in the public sphere

Jawar Mohammed Those of us who air our socio-political views on open public forums often attract responses of all kinds, ranging from praise…

Laalataa Adurree

Waloon: Lanjoo Galchuu Ida’aa Yaa’ii tuuta hantuutaa kaameeraatuu argee bashoon keessaa alaan cinaa gara golaan hordofaatii  jiraa koonfiransii eegee… duubaa duraan taa’ee mareen…

Abbabaha?????

Waloon: Lanjoo Galchu Ida’aa Dhalli maqaa qabaa dhalooti kun lubaa lub-abbooti gadaa gidduu dibaan dibaa Abbaa dheedaa margaa Abbaa duulaa dabaa Abbaa eelaa fardaa…

Ija Tarsiimoo

Gaazexessaa Misoomaawaa(GM)fi Leenjii Leenjifamtoota(LL) GM:mee maqaa keessan? LL: maqaan dur nubadee ammaaf feetan harree, farda, gaangee, yooki sangaa nuun jettanis komii hinqabnu? GM:maalirraa…

Ethnic Composition of Employees of the Ethiopian Federal Government

This chart, sent to us by well placed source, shows ethnic composition of employees of Ethiopia’s  federal government. The data shows huge disparity…

Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014

 Qabsoo ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahuuf godhaa jiru keessatti injifannoon hamma yoonaa galmaawan heddu. Injifannoolee tana galmeeysuuf, biyya keessa qofa odoo hin taane,…

Ayyaana Fardaa

Waloon: Lanjoo Galchuu Ida’aa dhaha keenyarratti ayyaana mee dhahaa shanan urjii boodaa kudhaniifi tokkoon korbeessa hariyyaa tokkicha gorra’aa bona booqe warraa bittinsaati “luqaas”…

Bitimaa

Waloon: Lanjoo Galchuu Ida’aa mogaati ilma duraa sirnisaa gubbisa moggee ilma garaa sirnisaa guddisa ka gubbìsaa goobee maqa baasaa qabaa ka guddisaa eegee…

Na hanqadhu

Ijaarsi man-tokkoo takkarraa jalqabaa sunsumaan sadi’ii walitti utubaa abbaa haadhaa ilmatti baayyateera dhiibbaan…? sunsumaan boroodhaa bakkaan buqqisanii lama addaan cabaa tokkooni ciminni waayyuu…

Ulee Maxxaarrii

gosa muka ibiddaa balbalti sagalii kudhan manni jirmaa kan Ulee Maxxaarrii boba’aan kobootaa bar-badaan dibamaa* muudi qaallu eebbaa maxxaarri qabaataa muknii qoraan bobbaa…

Haalluu Barattootaa

Nuti kobbee qabnaa jira “warraaqaanu” tolchaa saba keenyaa kan ittiin katabnu isin “irsaas” qabduu “qaataa”nuu-qaqqabaa kan ittiin leenjinu matadureen dhiibbaa!!!!! “face book”i “email”i…

Counterterrorism Policy in the Horn of Africa: A Sprint or a Marathon?

Badr Magazine 23 (Aug. 2014) በድር መጽሔት፤ (ነሐሴ 2006) Abadir M. Ibrahim* In his Accra speech and, to some extent, in his Cairo…

Hirmaata Dubbii

Bara afaan kan kee arrabaafi hidhii xuuxuu bira’n darbin dubbataa arraataa dubbachiiftuu aasxaa dabareen dhalootaa bira gahee’n argin hirmaata dubbiitin laafaafi jabaa kee…

Hamma-Re’ee-Sa’aa

Shanoonis  “qimbibit” Ejeree “addis alem” Haxaayee “efetseyon” Collee “debresina” Qaree gohaa “gowatsiyon” Ifaanis  “yifaati” Angoo lolaan dhabne “angowalel” furrifnee gumaa sa’aa  namaa irbuu…

Afaan Oromo View all

Nuti kobbee qabnaa jira “warraaqaanu” tolchaa saba keenyaa kan ittiin katabnu isin “irsaas” qabduu “qaataa”nuu-qaqqabaa kan ittiin leenjinu matadureen dhiibbaa!!!!! “face book”i “email”i bilbilaan nu-doowaa waraqaa sagalee hinqabneen…

Jawaar Muhammad Marii Obbo Abdulaziiz Muhammadiifi Obbo Kumaa Dammqsaa, dhimma ‘Maastar Pilaanii ilaalchisee, TVO waliin gaafa Ebla 26,2014 godhan kutaa duraa amman daawwadhe. Ibsi isaan godhuuf yaalan kan…

Ayyaana ji’a muddee muddee baati hagayyaa manqallaa gurrasaa sadiin quba  naqnee bita mirgaan qabnee gulantaa dur turre deeffatuu barbaanne! Gulantaa jireenyaa kan cinaan okkoteen mijuu warra keenyaa booka…

Yaa bada fattee…, bada fatittii! Attaam allaatiin si liqimsiti? Hudhi ciriqii, ija haababaastuu Karaa taa’aashe afuura haa hayaastu! Kottee ol kaastee haa wixxifattu Fedhe haa qufa’tuu, haahaxxiffattuu Kunoo…

More on Afaan Oromo

Callee mormaa

Xaba Qubee

DHUGAAN JIRU KANA

Hurrii

Sammuyyaa Habashaa Bardhibbee 21ffaa Keessaa

XOOPHIIS?

GAAFA JIRUU UUNJARRAA GATANTARRE AADAA FI DUUDHAA TEENYA DHABNE

Dhummuugaa

SEENAA BARREEFAMA AFAAN OROMOOTIIFI SHOORA DR. SHEEK MAHAMMAD RASHAAD

Jaarraan maalif qabsoo hidhannootti ciche?