Shiftaa Natti Moggaaftee…?

Salaale biyya gootaa Biyya Taaddasaa Birruu Leenca diinaa hin sarminee Kan akka Agarii Tulluu Goota hedduu biqilchitee Kanaan beekkamti duruu Shiftaa jettee fannistus Nu si sodaataa hin jirruu! Lakki du’a hin sodannu Gaafa dhalannee duunee Seenaa hojjannee tarraa Dhiiga keenyaan…

Galcha Urjii

Galchi urjii miilaa dubbii miila Bakar baanne deemna eelaa dubbii miila Abishee goojjeen gante qoshee dubbii miila Taaddee maqatuu nu bade dubbii miil-Jaatanii lallabe Booranni dubbii miila Waaqoo gumaa baanne hanqoo dubbii miila Maammoo dubbii miil- Elemoo dubbii miila Caalii…

“Simbirroo Barriftuu”

Simbira dhagahi Ergaa jabduun qabaa Lafa garaa kootii Situ naaf dhaqqabaa Gurra kee as qabii Qalbiin na caqasii Dhaamsa tiyya tanaa Ariitiidhaan geessi ! Barrisii,barrisii Bira naaf qubadhu Ergaa onnee kootii Harmeetti naaf laadhu Ilmi kankee jiraa Homaa hin yaadda’inii…

Gooliin Sitti Galte..!

Ajaa’iba rabbii Jarri tun maraatte Na filadhaa jettii Afaan ol-guuttattee! Filannoo maaliitii? Kan ati odeessitu Waggaa shan eeggattee Dibbeen natti tumtu Ofii bukeessitee Atummaan tolchitaa Cidha,cidheessitee Kophaa kankee nyaattaa Warra siif kurkuruu Hambaa itti laattaa Garee mormitootaa Adamsitee hiitaa Dorgommiidha…

Nyaaphni Yoom Siif Tole..?

Jilbi kee itti cabee Eloodhan guddifte Bor na soora jettee Gaaf humni koo dhumte Ulee naf ta’a jettee Egeref abdattee Ful-dure dhala keef Waan guddoo hawwitee Osoo harkaa qabdu Dhabdee achi buutee Diinni si hin badadnee Kichuu sirraa kute !…

Kooluu

gaafa biyya abbaatti hinjiraan lootee seentee hindheessinee hinjiree loltee jirta mootee jabbiin hootuun himmar’attuu ati hodhuuf himmar’annee kormaa kormittii “colony” furuuf kufte!!*****# Araarsoo Boruu sababaa taatee wareegamaa sabaa baraaruuf du’a hariyyaa bobaa jalatti qabattee du’a oolchite kumaa kitilaaf taate caayaa…