Articles View all

Haalluu Barattootaa

Nuti kobbee qabnaa jira “warraaqaanu” tolchaa saba keenyaa kan ittiin katabnu isin “irsaas” qabduu “qaataa”nuu-qaqqabaa kan ittiin leenjinu matadureen dhiibbaa!!!!! “face book”i “email”i…

Counterterrorism Policy in the Horn of Africa: A Sprint or a Marathon?

Badr Magazine 23 (Aug. 2014) በድር መጽሔት፤ (ነሐሴ 2006) Abadir M. Ibrahim* In his Accra speech and, to some extent, in his Cairo…

Hirmaata Dubbii

Bara afaan kan kee arrabaafi hidhii xuuxuu bira’n darbin dubbataa arraataa dubbachiiftuu aasxaa dabareen dhalootaa bira gahee’n argin hirmaata dubbiitin laafaafi jabaa kee…

Hamma-Re’ee-Sa’aa

Shanoonis  “qimbibit” Ejeree “addis alem” Haxaayee “efetseyon” Collee “debresina” Qaree gohaa “gowatsiyon” Ifaanis  “yifaati” Angoo lolaan dhabne “angowalel” furrifnee gumaa sa’aa  namaa irbuu…

Maqaa Masoo

Ta jibban duraanuu madhaa maatii dhaaltii arat kiiloo miti tee Tulluu Daalattii sadist kiiloo miti Caffeen Tumaa keeti Oromoon habashaa Oromiyaan xoophiyaa jennaan…

The Ethiopian Regime’s Involvement in the Garissa Killings

The killing of a Somali businessman in a busy marketplace in Garissa, Kenya this past week was the latest outbreak of violence in…

Warra Iluu…

Moo-anbessaan hiddaa ze’emneged  yuhuudaa nugusa nagast Walloo Warra Iluu fuudhaafi heerumaan moggeef guddifachaan al-kudhanii lolee… warri horteen leelee warri ilaalchi budaa humnaanis quphanee…

Moora…Milkii…

Osriis amanatii kuush amantii waq-takkaa argama dhal-namaa hundee Baha Afriikaa gurraachinni dhugaa dhugaan gurracha-haqaa imimmaan dhalootaa turee dhara- hankaaka…. Gumgumaan garaa cabbi leemmoon…

Atooraraa Baranaa.

atoorara warra waaree ka jiru jiruu’n ijibbaatuu kadu’ee mataa maree reeffaafi raafu nameenyaa nyaattutu cabse irree # daddarba garbu urgooftuu gifaara dhibe haftuu…

No country for Ethiopian Activists? The growing danger of illegal rendition in the region

Asylum, Citizenship and western passport seems to no longer protecting Ethiopia’s opposition leaders and human rights advocates from being illegally renditioned by regional…

Gaazexeessitoonni TV Oromiyaa Galata qabu

Ummanni Oromoo hiree karaa sabqunnamtii ammayyaatitti fayyadamee aadaa isaa guddisuuf, seenaa isaa barsiisuufi  falmaa mirgaatiif wal kakaasuuf isa dandeessisu argaachuu qabsoo guddaa godhaa…

Guyyaa Luuppii Oromiyaa

Barreessituun: Lanjoo Galchuu Idaáa Kun Gaaffii fi Deebii Gaazexessaa Misoomaa(GM) fi Abbaa Qabeenyaa(AQ)ti. Xinxalaa!! GM: mee maqaa keessanirraa haa jalqabnuutii maqaan keessan eenyu?…

Kuruphisaa

Utaalchoon Kurupheef jireenya! Mala jiruufi tooftaa lubbuu baraartuuni.Joolleen kuusomaas joollee umriinsaanii wagaa 16-24 gahanii, sochiin jireenyasaanis kurupheen seeneffama. Dhaloota mooraa mortuutiin marfame akka…

Bud-dee-natuu Cufe?

gadaameessi aayyo kan gameessa dhale gudeenni aabbiyyoo inni dhalche biflee galma dhabe jedhaa dhaloonni si’anaa biddeenatu cufe fuula galmee seenaa…! abbootin gadaadhaa Gadaawo…

Afaan Oromo View all

Nuti kobbee qabnaa jira “warraaqaanu” tolchaa saba keenyaa kan ittiin katabnu isin “irsaas” qabduu “qaataa”nuu-qaqqabaa kan ittiin leenjinu matadureen dhiibbaa!!!!! “face book”i “email”i bilbilaan nu-doowaa waraqaa sagalee hinqabneen…

Jawaar Muhammad Marii Obbo Abdulaziiz Muhammadiifi Obbo Kumaa Dammqsaa, dhimma ‘Maastar Pilaanii ilaalchisee, TVO waliin gaafa Ebla 26,2014 godhan kutaa duraa amman daawwadhe. Ibsi isaan godhuuf yaalan kan…

Ayyaana ji’a muddee muddee baati hagayyaa manqallaa gurrasaa sadiin quba  naqnee bita mirgaan qabnee gulantaa dur turre deeffatuu barbaanne! Gulantaa jireenyaa kan cinaan okkoteen mijuu warra keenyaa booka…

Yaa bada fattee…, bada fatittii! Attaam allaatiin si liqimsiti? Hudhi ciriqii, ija haababaastuu Karaa taa’aashe afuura haa hayaastu! Kottee ol kaastee haa wixxifattu Fedhe haa qufa’tuu, haahaxxiffattuu Kunoo…

More on Afaan Oromo

Callee mormaa

Xaba Qubee

DHUGAAN JIRU KANA

Hurrii

Sammuyyaa Habashaa Bardhibbee 21ffaa Keessaa

XOOPHIIS?

GAAFA JIRUU UUNJARRAA GATANTARRE AADAA FI DUUDHAA TEENYA DHABNE

Dhummuugaa

SEENAA BARREEFAMA AFAAN OROMOOTIIFI SHOORA DR. SHEEK MAHAMMAD RASHAAD

Jaarraan maalif qabsoo hidhannootti ciche?