Jijjiirraa Tirannaa

gaagurri bakkalchaa funyoon humna dhabee gaagurri warbaadhaa waabee damma sarbee biyyi wali-bahee biyyeefi bishaaniin tokko shaniin dibee kanniisa’n iddamuu maalqaba sagaleen dhokfatee sabichi gidiraa yoo darbe…????? biyyi hoongee onaa abaaboon hinjiru dammi hinjiraatu mallattoo fallanaa!! tiittisa gammoojjii kanniisa fakkaatu tokko…

KUNI MUNAAFIIQA

Gammachuun fagaatte Gaddaan bakka buutee Lubbuun miskiinnani Yakka malee dhumtee Badii hin hojjannee Du’aan adabamtee Harmee tee ilaaltee Garaan si dadhabee Abshiir!siif dabarsaa Jettee biyyaa baatee Gammoojjii hadhooftuu Meeqa qaxxamurtee Abdii fuula duraaf Nan jiraadha jettee Kanatu na qunnamaa Takkaa…

Qophii “Cedar Riverside” Carraa Hojii Argamsiisuu fi Tajaajjilaa Leenjjii Bitootessaa 31, 2015 

Bulchiisa Magaalaa “Minneapolis” fi “Hennepin County” Qophaa’ee irraatti namoon 300 oli ta’aan akka irraatti argamani hubatamee jiraa.   Kibxataa Bitootesaa 31, 2015 sa’atii  10 WD-3WB qophiin deemsiifamee kun  Carraa Hojii naannoo kana jiru, Leenjii garaa garaa tolaan (bilaashaan) karaa bulchiisaa Magaalaa Minneapolis, Countiilee, Stataa  Minnesootaa fii qaamotii biroon kanneen ni jiraa jedhaamee yaadamee guraa uumataan ga’uuf akka ta’ee hubachuun danda’aamee jiraa.  Ganam saattii 10n yeroo ulaan saaqamee irraa eegalee namooni 150 ol taa’aan  qophii eenymaa isaani fi muuxannoo hojii isaani ibsuu (resume) karaa danddii interneetaa (internet) hirmaatooni akka qooda  fudhatani hubatame.     Jaarmiyaalee hojii ni qabuu jedhaman bakka kanaatti argaman keesaa: Hyatt Regency; Seward co-op; Bulchiisa Magalaa Minneapolis Dhimma hojetaa qacaruu (HR)’ kkf keesatti aragamu. Akkasumasii jarmiyaaleen Leenjjii ogumaa adaaddaaf nama qopheesuu jedhaman kessa kanneen akka MCTC, PPL, HHH Job Corp jedhaman yeroo dhihoo keesatti leenjjii garaa garaa akka qabatanii namootaa bakka kanatti argamaniif ibsaani jiruu. Leenjilee hojii nama argamsiisuu mala jedhame keesaasi kanneen akka Bankii (Bank), Tajaajjilaa Maamiltootaa (customer service), “Medical Office support”, Nursing, IT akka ta’ee hubatamee jira. Walumaa galatti caraan hojii yeroo amma kana banaadhaa jedhamn 1,000 fi akkasumas leemjiin tolaa (bilaashaa) 22 oli ta’aan akka jiraa ibsamee jiraa.     Akkuma duraan ibsamee qopjiin kuni kani inni utubamee bulchiisaa Magaalaa Minneapolis fi  Hennepin County akka ta’ee hubachiisaa caraan akkasii kuni amma illee gara dhuma bara kanaatti  deemuuf akka jiraatuu isini hubaachiisna  Qophii kana fakaataanii fi  tajaajilaa biroo harkachuu yoo feetani Minneapolis Workforce Center  dhaquuni itti dhima bahaa isniin jenna. Teessoon isaaniis 777 E. lake St. Minneapolis fi 1200 Plymooth Ave. N  Minneapolis akka  t’ee ubadhaa.  Qaamni kuni tajaajjilaa Hojii ykn dalagaa barbaadachuu fi tajaajilaa ka biroo illee akka qabani isini hubachiifnaa.   

የቅማንት ህዝብ ትግል በኦሮሞና በሌሎችም ነጻነት ናፋቂ ህዝቦች ሊደገፍ ይገባል

ቦሩ በራቃ የቅማንት ህዝብ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ታሪካዊና ጥንታዊ ህዝብ ነው። ይህ በጎንደር ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ከኩሽ ነገድ የሚመደብ ሲሆን ከታላቁ የኣገው ህዝብ ጋር ጥብቅ የሆነ የደም፣ የቁዋንቁዋ፣ የባህልና ባጠቃላይ ጠንካራ የማንነት ትስስር ያለው ህዝብ ነው። ቅማንቶች ጥንት ከኣገው ህዝብ…